มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์

ประวัติ

มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภป) เป็นองค์กรไทย ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/ พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธ์ ทั้งนี้ประเทศไทยมีภาษาที่ใช้สื่อสารมากกว่า 70 ภาษา แต่ภาษาไทยเป็นภาษาเดียวที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน ด้วยเหตุนี้เด็กกลุ่มชาติพันธ์ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลจึงไม่เข้าใจภาษาไทยอันเป็นสื่อสำคัญที่ใช้สอนใน ชั้นเรียน ผลที่เกิดขึ้นคือ เด็กกลุ่มนี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานและมีการเลิกเรียน กลางคัน มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียนเพื่อตอบสนองกับความต้องการในห้องเรียนของนักเรียนกลุ่ม ชาติพันธุ์ดังกล่าว