Foundation for Applied Linguistics

MLE?

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิภาษา/พหุภาษา
โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน (MTB-MLE)

          โครงการที่จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กในระบบโรงเรียนสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นโครงการนำร่องที่ร่วมมือกับโรงเรียน 6 แห่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษามอญ กะเหรี่ยงโปว์ และม้งขาว มีนักเรียนมากกว่า 2,000 คน ในช่วงอายุระหว่าง 4-10 ปี โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้ (แนวทางทวิภาษาหรือพหุภาษา) เป็นโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ที่ด้อย โอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เนื่องด้วยเด็กกลุ่มนี้พูดภาษาท้องถิ่นที่บ้านและในชุมชนซึ่งแตกต่างจากภาษา ประจำชาติโดยสิ้นเชิง ทำให้เด็กเหล่านี้มักจะเสียเปรียบในการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ใช้ภาษาไทย (ภาษาประจำชาติ) เป็นสื่อในการเรียนการสอน ซึ่งยากเกินไปสำหรับเด็ก ส่งผลให้ผลการเรียนตกต่ำ การนำเอาแนวทางทวิภาษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเริ่มจากใช้ภาษาท้องถิ่นของชุมชนเป็นสื่อในการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ได้กลับไปเป็นศูนย์กลางของการเรียนการ สอน โดยนำเอาภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกลับไปสู่ชั้นเรียน

 

หลักการจัดการเรียนการสอน

พัฒนาทักษะด้านการฟัง-พูดภาษาไทยและภาษาอื่นๆ

เพื่อเป็นการปูฐานในการใช้ภาษาไทยให้เข้มแข็ง โดยเริ่มจากการฟังและพูด ด้วยวิธีการตอบสนองทางร่างกาย โดยใช้สื่อต่างๆ เช่น สิ่งของ รูปภาพและเรื่องเล่า เพื่อให้เด็กสนุกและอยากเรียนภาษาไทย

พัฒนาทักษะด้านการอ่าน-เขียนภาษาท้องถิ่น

เพื่อให้เด็กเรียนรู้ว่าเรื่องราวต่างๆสามารถถ่ายทอดออกมา เป็นภาษาเขียนได้ และกระตุ้นให้เด็กรักการอ่าน เขียน และเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเด็ก ในการเรียนภาษาไทยได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น

ภาษาและวัฒนธรรม

 เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้และอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยใช้เพลง นิทานพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน ฯลฯ เพื่อให้เด็กรู้อย่างน้อยสองภาษาและสองวัฒนธรรมได้อย่างดี

พัฒนาทักษะด้านการฟัง-พูดภาษาท้องถิ่นและกระบวนการคิด (สมอง)

การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเริ่มจากการ ฟัง พูด โดยใช้ภาษาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความมั่นใจและพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์

พัฒนาทักษะด้านการอ่าน – เขียนภาษาไทย

เป็นการเชื่อมโยงการอ่านเขียนภาษาท้องถิ่นไปสู่การอ่าน เขียนภาษาไทย และเชื่อมโยงการฟังพูดภาษาไทยไปสู่การอ่านเขียน เพื่อให้เด็กใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องอีกทั้ง สามารถเข้าใจ และเรียนรู้สิ่งต่างๆในสื่อที่เป็นภาษาไทยมากขึ้น