Foundation for Applied Linguistics

About Us

Mission : พันธกิจ

ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาภาษา FAL ให้บริการแก่ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและความรู้ โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อที่จะเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปสู่ภาษา ประจำชาติ

Vision ภาษาสร้างชีวิต

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาษาศาสตร์ประยุกต์ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

2. เพื่อส่งเสริมและนำเอาภาษาศาสตร์ประยุกต์ในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การสอนภาษา การแปล การทำพจนานุกรม เป็นต้น รวมถึง การจัดเตรียมหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน การแปลหนังสือที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสอนอ่านเขียน เพื่อให้รู้หนังสือ การฝึกอบรมการสอนและการพัฒนาสื่อต่างๆ งานวิจัยทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ฯลฯ

3. เพื่อส่งเสริมและจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ให้แก่สถาบันการศึกษาในประเทศ เมื่อได้รับการร้องขอ

3. เพื่อส่งเสริมและจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ให้แก่สถาบันการศึกษาในประเทศ เมื่อได้รับการร้องขอ

4. เพื่อประสานงานวิชาการด้านภาษาศาสตร์ระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ

5. ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ

6. ไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมด้านการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น