มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์

ฝึกงาน

ฝึกงาน

มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์มีความเห็นว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและส่งผลไปถึงการ พัฒนาประเทศชาติ จึงได้จัดตั้งโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิภาษา/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเป็นรูปแบบที่เหมาะสมต่อเด็กในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษา เป็นของตนเองให้มีการเรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมของตนเองและสามารถเชื่อม โยงไปสู่การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประจำชาติได้ (ภาษาไทย) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีและมีคุณภาพ ทางมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ จึงเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสนใจฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับงานและ โครงการต่างของมูลนิธิฯ เพื่อสั่งสมความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการทำงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการประยุกต์ใช้ทักษะ ความรู้ ที่ได้เรียนมานำมาใช้ปฏิบัติจริง โดยกำหนดคุณสมบัติ ระยะเวลาฝึกงาน และเอกสารประกอบการสมัครเข้าฝึกงานดังนี้

 

คุณสมบัติ

  1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมชั้นปีที 3 หรือ 4
  2. เป็นนักศึกษาภาควิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ระยะเวลาเข้ารับการฝึกงาน

ระยะเวลาเข้ารับการฝึกงานสมัครได้ที่สำนักงานมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์และเข้าฝึกงานตามกำหนดการของสถานศึกษา

 

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. หนังสือจากสถาบัน
  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  3. สำเนาผลการศึกษา (Transcript) จนถึงเทอมปัจจุบัน

 

ดาวน์โหลด:  ใบสมัครฝึกประสอบการณ์วิชาชีพ