มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร

มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์มีความเห็นว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและส่งผลไปถึงการ พัฒนาประเทศชาติ จึงได้จัดตั้งโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิภาษา/พหุภาษา) โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเป็นรูปแบบที่เหมาะสมต่อเด็กในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษา เป็นของตนเองให้มีการเรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมของตนเองและสามารถเชื่อม โยงไปสู่การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประจำชาติได้ (ภาษาไทย) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีและมีคุณภาพ โดยในการปฏิบัติงานบุคลากรถือเป็นกุญแจสำคัญของการขับเคลื่อนงานให้ไปถึงจุด หมาย ทางมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ จึงมีความต้องการ อาสามาสมัคร ที่มีจิตอาสาสนับสนุนโครงการและทำงานร่วมงานกัน ทางมูลนิธิฯกำหนดคุณสมบัติและขอบข่ายงานของอาสาสมัครดังนี้

คุณสมบัติ

 1. เป็นคนไทยหรือต่างชาติที่มีความสนใจในด้านการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม
 2. เป็นผู้ที่มีจิตอาสาช่วยเหลืองาน รักงานบริการ และเข้ากับคนอื่นได้
 3. เป็นผู้ที่ไม่หวังค่าตอบแทนแต่อย่างใด
 4. เป็นผู้ที่มีเวลาช่วยเหลืองานอย่างต่ำ 6 เดือนขึ้นไป

ขอบข่ายงาน(คนไทย)

 1. สอนภาษาไทย (ให้เด็กหรือคนในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์)
 2. วาดรูป (สำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอน)
 3. งานอื่นๆ

ขอบข่ายงาน(คนต่างชาติ)

 1. สอนภาษาอังกฤษ
 2. ตรวจสอบเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ เช่น ความถูกต้องของหลักไวยากรณ์ และงานเขียนที่เป็นภาษาอังกฤษอื่นๆ
 3. ระดมทุน (เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ)
 4. งานอื่น