มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์

การอบรม “โครงการพลังร่วมชุมชนชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตากในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน” 

การอบรม “โครงการพลังร่วมชุมชนชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตากในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน” 

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทางทวิ/พหุภาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
“โครงการพลังร่วมชุมชนชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตากในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.แม่สอด จ.ตาก
โดยผู้เข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 85.38 ความรู้ที่ได้รับคิดเป็นร้อยละ 85 และการนำไปใช้ได้จริงคิดเป็นร้อยละ 84