Foundation for Applied Linguistics

ถ้าวันหนึ่ง…. ภาษาที่เราเคยได้ยิน วัฒนธรรมประเพณีที่เราเคยร่วมชื่นชม หายไป…. เราจะทำอย่างไร?

ถ้าวันหนึ่ง…. ภาษาที่เราเคยได้ยิน  วัฒนธรรมประเพณีที่เราเคยร่วมชื่นชม หายไป…. เราจะทำอย่างไร?